500+

 • O PROGRAMIE RODZINA 500+

  • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
  • Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.
   • Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy  okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
   • W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
   • W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie
    od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
   • Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
    • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
    • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
    • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018.
  • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
  • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem nie przekraczającym kwoty 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko
   w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko
   w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).
  • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i nie może przekraczać kwoty 1200 zł netto na osobę.
  • Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie  świadczeniowym  1.10.2017-30.09.2018:
  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco - w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

  Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

  • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku –
   na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego
   w Gminie. Uwaga: adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
  • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia”
   po zalogowaniu.
  • Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez Internetjuż od 1 lipca 2018 r.
  • Rola Banku w Programie Rodzina 500+
   • Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie  w sekcji „Oferty i wnioski”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu,
    w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej
    i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu
    do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają
    do Organu prowadzącego w gminie.
   • Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym na mocy porozumienia Banku z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi
  na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej: IBANK – nowa wersja.
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja .
  • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami
   o  programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:  
   • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
   • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
   • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
  • Informacje dotyczące załączników:
   • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
   • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
   • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
   • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne
    w ramach jednego wniosku.
   • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.
 • Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej IBANK– nowa wersja

  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń
  o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

  Krok 2:
   Zaloguj się do systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja i przejdź do Wniosku Rodzina 500+.  Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

  Krok 3:
   Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. 

  Krok 4:
   Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:

  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.  Czas trwania sesji online w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 15 minut, nastąpi wylogowanie z systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.          

  Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

  W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje.
  Rola Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system bankowości internetowej IBANK
  – nowa wersja do Organu prowadzącego w gminie.   Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie bankowości internetowej IBANK– nowa wersja .
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja , wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym
   w gminie.

  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. 

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ
   w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
  • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
   • w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja oraz jego wysłania;
   • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
  • Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
   • Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie
    z przyjętymi w Banku zasadami - więcej informacji można znaleźć pod linkiem.
Znajdziesz nas też tutaj